ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Tenzij anders schriftelijk door de partijen overeengekomen, vertegenwoordigen de onderstaande clausules en voorwaarden het geheel der overeenkomsten, gesloten tussen koper en verkoper, niettegenstaande ieder anders-luidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestel¬bons of andere documenten van de koper.

2. Door Maaiers Verschueren opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Zij kunnen geen aanleiding geven tot schadevordering wegens vertraging en evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de leveringstermijn een essentieel element van de overeenkomst uitmaakt. Zelfs bij strikte leveringstermijnen zal Maaiers Verschueren BVBA niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen te wijten aan omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar controle vallen.

3. Inontvangstneming van goederen sluit een aanvaarding en onherroepelijke goedkeuring in. Opmerkingen of klachten omtrent levering moeten kenbaar gemaakt worden op het ogenblik der levering en binnen de achtenveertig uur per aangetekende brief te worden bevestigd.

4. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper tot aan de betaling van alle door de koper, uit welke hoofde dan ook, aan de verkoper, verschuldigde bedragen. De koper is, tot de integrale betaling, gehouden toezicht uit te oefenen over de geleverde goederen; hij neemt bovendien elk risico van verlies of beschadiging te zijne laste.

5. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze fakturen betaalbaar op onze zetel binnen de veertien dagen na factuurdatum. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onze algemene verkoopsvoorwaarden veroorzaken.

6. Elke vervallen en onbetaalde factuur zal, van rechtswe¬ge, zonder vooraf¬gaandelijke aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest, die wordt berekend overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de Bestrijding van de Betalingsachterstand. Deze rentevoet blijft ook na een eventuele dagvaar¬ding van kracht.

7. Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verde¬re leveringen uit te voeren volgens welke overeen¬komst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.

8. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoe¬ding, van rechtswege verhoogd worden met 10 % (met een minimum van 150 EUR), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en boven¬op de hoofdsom, verwijlintresten en gerechtskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde de leverancier te vergoe¬den voor al zijn buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, en administratie¬kos¬ten.

9. Ingeval de koper één van diens contractuele verbintenissen niet nakomt, in het bijzonder de niet betaling van de koopprijs, is Maaiers Verschueren gerechtigd om zonder ingebrekestelling en mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de overeenkomst te ontbinden. In voormeld geval is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de koopprijs.

10. Ofschoon wij met de meeste zorg en volgens de stand van huidige techniek ombouwwerkzaamheden uitvoeren, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor het al dan niet behoud van de oorspronkelijke fabrieksgarantie. Op de koper rust de verplichting om na te gaan of de oorspronkelijke fabrieksgarantie door het loutere feit van een ombouw vervalt. Het mogelijks verval van de fabrieksgarantie heeft geenszins de overname van de oorspronkelijke fabrieksgarantie door Maaiers Verschueren tot gevolg. Het risico op het mogelijke verval van de fabrieksgarantie wordt aldus integraal ten laste genomen door de koper.

11. Bij overname van een oud landbouwvoertuig, naar aanleiding van de aankoop van een nieuw landbouwvoertuig, komt de eigendomsoverdracht van het overgenomen voertuig slechts tot stand bij de definitieve levering van dit voertuig in de magazijnen van Maaiers Verschueren. Het verder in gebruik laten van dit voertuig aan de overlater, in afwachting van de levering van een nieuw voertuig, geschiedt dus volledig op kosten en risico van de overlater.

12. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. (Zo het geschil ratione summae behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht te Zelzate bevoegd.)